Go to contents


Contents

产业布局

 • 总部
 • 工厂

Home>产业布局>总部

产业布局

乐天食品是韩国食品产业的活历史。

您可以方便查看乐天食品总部和工厂位置信息.

 • 总部
 • 工厂

乐天食品总部

地址
地址 首尔特别市永登浦區楊平19路19
电话 +82-2-3469-3114
地铁 9号线仙游岛站6号出口
公车
 • 居民区小巴士永登浦02、阳川01、永登浦05、永登浦03
 • 支线巴士5620, 6514, 6620, 6623, 7612, 6637, 5616,
  5712, 6716, 6631
 • 干线巴士603, 605, 642, 602, 604, 642, 670, 661, 760
 • 直达巴士700, 9000
 • 广域巴士1000, 1200, 1300, 1400, 1601, 1301, 1500
 • 一般巴士70-2, 70, 70-3, 2, 60, 88, 60-3, 60-1, 69
 • 机场巴士6018
 • 快车8600
 • 坐席300

하단메뉴